Om markedsmøtet

Kontaktadresse: [email protected]

Markedsmøtet gjennomføres hver onsdag kl. 08.00 – ca. 09.00 i et møterom i Håndverksveien 31, 1405 Langhus.

Markedsmøtet* er et samarbeids- og informasjonsmøte for grøntprodusentene i Norge.
På basis av noteringspris i uka som gikk, forventede produktmengder i inneværende og neste uke, målpriser, tollsatser, importpriser, kvalitetsvurderinger, lagerstatus og årstid, diskuterer Markedsmøtet markedssituasjonen og anbefaler priser for kommende uke. Etter møtet legges prisanbefalingene for kommende uke ut på hjemmesiden www.markedsmotet.no og sendes pr e-post til de som ønsker det.

Representanter for produsentorganisasjonene Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA og Produsentforeningen 1909 er alltid til stede på Markedsmøtet sammen med en eller flere av konsulentene i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS). En representant fra Landbruksdirektoratet er også til stede på møtene som observatør.
Møtet er åpent for alle produsenter.

Kontaktinformasjon:
Gartnerhallen SA v/Nick Kalkdijk
E-post: [email protected], tlf.: 91110076
Nordgrønt SA v/Laurits Stokkeland
E-post: [email protected], tlf.: 95055500
Produsentforeningen 1909 v/Hans-Albert Huseby
E-post: [email protected] , tlf.: 90786545
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS)
Se www.grontprodusentene.no

Fredag morgen, etter at noteringsprisene fra Landbruksdirektoratet har kommet på torsdag, utarbeides det markedsanalyser med oppnådde priser for uka som gikk (sammenlignet med prisene som ble anbefalt) og mengdeprognoser for inneværende uke. Analysene legges ut på hjemmesiden www.markedsmotet.no og sendes pr e-post til de som ønsker det.

*Lovmessig og landbrukspolitisk grunnlag for Markedsmøtet:

 1. Unntak fra konkurranselovens § 10 og § 11 er fastlagt gjennom «Forskrift om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske» av 23.april 2004. (FOR-2004-23-651). Her fastsettes at konkurranseloven ikke kommer til anvendelse på avtaler, beslutninger, samordnet opptreden, mv foretatt av primærprodusenter eller deres organisasjoner – når slik opptreden er:
  1. i samsvar med lov eller forskrift som regulerer produksjon- eller omsetning av landbruks- og fiskeriprodukter –
   eller:
  2. avtale mellom staten og næringsorganisasjoner
 2. Unntaket er videre presisert i «Forskrift om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfeprodukter, mv» av 30.juni 2004. (FOR-2004-0630-1104)
  Formålet her er å legge til rette for at primærprodusentene av slike, nærmere bestemte produkter, gjennom samarbeid kan ivareta sin stilling overfor senere foredlings- og omsetningsledd for å sikre rimelige avsetningsvilkår i overenstemmelse med de landbrukspolitiske målsettinger. I § 2 fastsetter hvilke produkter som omfattes: § 2: «Primærprodusenter og produsentorganisasjoner som produserer poteter, grønnsaker, urter, frukt, bær, blomster, planteskoleprodukter, planter og plantedeler til dekorasjonsformål, and, gås, kalkun, kylling, honning eller grovfôr kan samarbeide om produksjon og omsetning av disse produktene. Dette gjelder også samarbeid om oppformering, produksjon og omsetning av settepoteter, såfrø, såkorn og plantemateriale som produksjonsmiddel. Produksjon og omsetning skal i denne sammenheng også omfatte forskning, utvikling, foredling, distribusjon, markedsføring og andre tiltak for å bringe produktet frem til markedet.» (Forskriften er gitt med medhold i Omsetningsloven).

Begge forskriftene ble gitt i forbindelse med at ny Konkurranselov ble vedtatt og satt i kraft fra 1. mai 2004.